寄满子权

王令

原文 拼音版

xīnyōuyōujīnxuémànmàn

mǎngjiānghàoàn

shēngsuīwénqínchángàn

zhòngbiānkōngduīchénzhéjiǎnjiǔhàn

zhīchénshìbiǎolièhuánpàn

tàntǎoqínxiánfǒuàn

língdīngwǎnguānxuánmǐnmièjiùtuàn

zhǐláisuìshīwàngsuàn

chángwénqínduòjiānshìzhìpàn

méngxiūyánchǐkuìhàn

néngshéngdàijìnrénpàn

wénzhāngchùshìxiánxiàncuàn

shíqiānhǎoèbēináoshìfēiluàn

zǎoshuāiduójiùgāngduōbìngxīnnuò

xīnjīngshíjiānshìfèiyánbàn

móutuōshēnduàn

gēnghuāngshíxīnshōuzáozhìjiùguàn

niànshēngdōngbīngzhìjǐnchūnpàn

jiānnéngshíshìhuǎn

piānpiānhuáinányīngxiǎnxiǎnshìlínguān

fāngwèiwèiyóuzitónghàn

piānzhāngxīnhuálùnshuōtīnghénghàn

bāowǎnzǒushíwángwán

jìnshūxiāngliāomíngjiànmán

zhīlǎozhězhuōjiǔduàn

zifāngyǒngshùjiěpèizòngxīnhàn

xíngshíchūnqīngcǎizhuìwǎnguīwàn

guāijiùhuānqiānjiùxīnbàn

qínsuīyǒujiǔshuíbàn

xiánxiádāngshīchímàohuàn

小提示:王令寄满子权拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

王令

王令

北宋诗人

王令(1032—1059),字逢原,初字钟美,元城(今河北大名)人,诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看更多

相关诗词

分类推荐

更多

热门诗词