上安抚高大卿五十韵

项安世

原文 拼音版

fēnggōngmèngzhūlúnxiǎozhànxióngpán

竿gānméilàngbàotāochūjīnyìndòufēngquán

bǎiniánliángzhùchūgōngwàijiānguózizhōnggāo

jìngzhòngzisūnjǐnluántàiyuèlǐnlǐnbēifán

gòngwéitàiwèiānguóhóupángméixiùyóujīnguī

zāilánzhǒngqiānqǐngfāngrùngǔngǔnshēngchūn

qīngbǎijùnshānlàojīnsuān

áocáoxiōngniánzhèngshǎoyǎngjiànchìdōngfāng

zhàngjiāngnányúnshuǐkěnshòumièměngyōupíng

bàozhòngtūntuōjiǔyuānguānghài

shìránlěiyíngkāngāofèng

qúnxiānjìngxiápèifánduànqīngyún

qīngdōutàiwēijìnzuò绿zhāngtiānwèi

yīngfēngshuǎngdòngyáoquēxiāojūnwánggēngjué

寿shòuzhōushǔxiàndǒngshēngxiǎoquèyǎnbiānchéngbǐng

zhōumáozhúbiànsāngzhùhuáiliújǐnqīng

rényánjǐnzhàngránchǐèrhánhóuguī

shuízhīshàngqiànxiáshānmèngqīngjiāngwànsuí

mínzuòtàishǒukàntiānzimìngmáo

xīnshīqiàyàohǎoshānzhùnènláoxiāo

dīngníngxiànlìngyǒujǐnnángxiāo

lánzhìtiěgōusuǒhuángjuànyáojīnjiù

xìngmíngfēichén殿diàndàoshāncángshìfánchuī

zhūgōngzheshūjiǎgèngshèng西shān西

èrniánwànshìguībàojiǔzhòngyǎngkòushūhóng

zuòkànzhū宿suǒxuánjiànyuèshēngxuán

tàicāngnóngbǎijìngquèshǔgǎnkuīkāng

níngxiāngzuòbīngwèixiǎngguīyuànyínhuāliǔ

jiǔxiāohuíshǒujiānghànzhěnshíwànfāngér

gēngtiánniúzhǒngshuǐxiǎokěnchéngshēn

xiàxiāngjuéfànlíngǒushàngxiāngzhǒngshēngbài

殿diànqiánbàishǒubiéxiāngànchénzhuóshìshījīn

huánghànshǒu西guīláixiāngdàixíngshā

gāodàochūtiānbǎozhāngzhuànchénkuí

tángtángyúnhànliùqiānguīfēng

yuánménxiàlìnghuànzhūjiāngxíngyǎngshì

ēnwēibiànpíngchǔxiānshēngbǎi驿chuányōu

értónglǎozhújiūzhàngxiāngxié

hēitóuyuánshuàigēngzhēngchú

xiǎoquánzhòngbàiyǒu

nángzhōngyuànxiàndānshūshéncángqīng

shàngyántiānyuǎnchìziqióngyǎnzhōngláng

dāngpàoshízichú

yánmínfēngtàisòng缿xiàngmíngqīngàn

ānpíngzhǐěrzhīshùmíngxuànláoshījǐn

xiàyánchǔjiànzhǐbàinángōu

ángshīdàobǎihuòyǒngzhūcuōděngfēnchēng

使shǐjūnyǒuwándānshāxièdiàozhū

yīnqíntǎngkěnyòngsōujiěhòuhuòchúsuān??

zhǐkǒngmíngshíyàoguógǔntiānshàngguī

小提示:项安世上安抚高大卿五十韵拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

项安世

项安世

南宋诗人

项安世(?—1208),字平甫,号平庵,其先括苍(今浙江丽水)人,孝宗淳熙二年(1175年)进士,调绍兴府教授。有《易玩辞》、《项氏家说》、《平庵悔稿》。

查看更多

相关诗词

分类推荐

更多

热门诗词