赠刘成文

王令

原文 拼音版

shēngxièzǎoxiānwǎnshìxiānghòuxiè

zhēngbǎikǒngqiānchuānghuài

píngshíshìniànshíměizhī

shuíwèiguózhěchài

yǐndòuwàngrényuǎntài

lánbānzhǐshàngshícáièrzài

rényánzhīxiè

àishàndiàowèizài

tànkuīrénxīnfènmènshìbài

chángyīnggānfèixiāngyòumài

shìqiúshìrénwèimiǎngài

xuéyōuzhíkǒngxìngshījiè

shèngxiánrénshěmài

yǒuchángzhěbài

suīránzhòngcháoyángwèirěnjìngkuài

liúshēngjiāngdōngxīnkuānài

shùshōuruòshíjiè

jiǔcóngsuǒwàngzhòuyóusuǒkuài

hǎiguānjīngkūnchéngxiāoyǐnhàngxiè

fēngchuīzhìchéngzhǎosāoyǎngjiè

zhìsuìkuìlòuxiāngyìngbài

yánsuìkuìshūzhǎngjiāngyǎncénpài

suǒyǒuxiànbǎiài

zuòshīxiàohāixìng

小提示:王令赠刘成文拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

王令

王令

北宋诗人

王令(1032—1059),字逢原,初字钟美,元城(今河北大名)人,诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看更多

相关诗词

分类推荐

更多

热门诗词